+48 608 783 182 Darmowa dostawa powyżej 499zł

Koszyk

Regulamin Sklepu


§1. Wstęp

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego na stronie www.tinychaos.pl  przez

Studio Rysik Mariola Kowalska

Ul. Leśna 22/5, 11-100 Lidzbark Warmiński

NIP: 7432005315

, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży na towary znajdujące się w asortymencie sklepu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym konsument która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie  za pośrednictwem Sklepu Internetowego

3) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określa warunki składania zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4) Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tinychaos.pl  za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.;

5) Strona – Sprzedawca lub Klient;

6) Towar – rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży;

7) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, której przedmiotem są Towary;

9) Sprzedawca  –  Studio Rysik Mariola Kowalska

10) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

11) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Sklep Internetowy określające szczegółowo liczbę i rodzaj Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§3. Obowiązki Stron

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

§4. Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać wyboru Towaru, podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie postępując zgodnie z wyświetlanymi Klientowi informacjami

3. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania postanowień Regulaminu.

4. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest informacja systemowa wygenerowana przez Sklep Internetowy oraz wysyłana przez Sprzedawcę wiadomość email, zawierająca szczegółowe informację na temat złożonego Zamówienia.

5. Wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości,  o której mowa w ust. 4 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

§5. Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

3. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej w Sklepie Internetowym.

4.  Jeżeli Klient posiada kod rabatowy uprawniający go do obniżenia ceny zamawianych produktów, zobowiązany jest do wpisania go we wskazanym do tego miejscu na etapie procesowania Zamówienia.

5. Klient  w momencie składania Zamówienia zobowiązany jest do zapłaty kwoty za zamawiane towary wraz z opłatami za koszty dostawy w jeden z następujących sposób:

a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata – realizacja Zamówienia rozpocznie się w momencie zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy );

b) za pośrednictwem serwisu Przelewy24

7. Wysyłka Towaru następuje po dokonaniu przez Klienta płatności na rzecz Sprzedawcy. W przypadku Towarów znajdujących się w magazynie Sprzedawcy Towary z Zamówienia wysyłany jest niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności przez Sprzedawcę (wysyłka Towarów odbywa się tylko w dni powszednie). W przypadku Towarów w Sklepie Internetowym przy których wskazana jest informacja o braku produktu na magazynie lub realizacji na zamówienie o przybliżonym terminie wysyłki Klient zostanie poinformowany osobną wiadomością e-mail.

8. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient, jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę. W przypadku stwierdzenia:

1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki w trakcie transportu i dostawy,

2) niekompletności przesyłki,

3) niezgodności dostarczonych przedmiotów z Zamówieniem,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku należy spisać , w obecności dostarczyciela protokół opisujący niezgodności oraz niezwłoczne powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.

9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.

10. Protokół o którym mowa w paragrafie §5  punkt 8 i 9 jest dostępny na stronie Sprzedawcy.

11.  Z chwilą wydania przez dostawcę i przyjęcia bez zastrzeżeń przez klienta rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

§6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej przez Sklep Internetowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:

1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi  dokonane przez niego płatności.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

11) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§7. Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje)

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.

4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

1) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo

2) żądać usunięcia wady; albo

3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.

5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

6. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Klient powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

7. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§8. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

1) Przedstawienie Towarów, jakie mogą być dostępne w Sklepie,

2) możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów Sprzedaży na odległość,

3) informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,

2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.

3. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w odpowiednią przeglądarkę internetową.

4. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

5. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także podstawę roszczenia reklamacyjnego.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

§9. Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawacą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Sądem właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§10. Dane osobowe

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.

4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.

5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

§11. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (www.tinychaos.pl/regulamin ) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

3. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawcy zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.